Serveis

Arquitectura i Enginyeria
Més enllà de la pròpia tasca de dissenyar i projectar l'edificació alhora que portar a terme la direcció i certificació final d'obra, l'experiència ens ha ensenyat que el procés edificatori engloba un camp d'actuació tan divers i complexe que requereix de l'assessorament constant i continu per part de professionals qualificats. Així, procurem en tot moment que el client se senti fermament recolzat no només amb els aspectes tècnics i de disseny de l'edifici, sinó també des del punt de vista de gestió administrativa de tot el procés. En resum, la nostra tasca comença amb les primeres reunions en què juntament amb el client dissenyem i configurem el projecte de l'edifici, passa per analitzar la viabilitat econòmica de l'operació, i acaba en la tramitació dels documents administratius que donen forma legal a la nova construcció; sempre posant l'accent en el diàleg client-Arquitecte per tal d'aconseguir una Arquitectura agradable, harmònica, respectuosa amb l'entorn, ... en definitiva, fer quelcom amb valor afegit que vagi més enllà del mer fet constructiu.
Més enllà de la pròpia tasca de dissenyar i projectar la reforma i o rehabilitació de l'edifici alhora que portar a terme la direcció i certificació final d'obra, l'experiència ens ha ensenyat que el procés edificatori engloba un camp d'actuació tan divers i complexe que requereix de l'assessorament constant i continu per part de professionals qualificats. Així, procurem en tot moment que el client se senti fermament recolzat no només amb els aspectes tècnics i de disseny, sinó també des del punt de vista de gestió administrativa de tot el procés. En resum, la nostra tasca comença amb les primeres reunions en què juntament amb el client dissenyem i configurem el projecte, passa per analitzar la viabilitat econòmica de l'operació, i acaba en la tramitació dels documents administratius que donen forma legal a la renovada construcció; sempre posant l'accent en el diàleg client-Arquitecte per tal d'aconseguir una Arquitectura agradable, harmònica, respectuosa amb l'entorn,... en definitiva, fer quelcom amb valor afegit que trascendeixi el mer fet constructiu.
Des dels primers encàrrecs del nostre estudi que sempre vam voler posar èmfasi en aspectes relacionats amb l'eficiència energètica i la relació Arquitectura- clima en tots els projectes. Aquest camí ens ha portat a una exigent i contínua formació en aquest camp per tal de poder assessorar i recomanar tot tipus d'actuacions encaminades a l'estalvi energètic i de recursos en general, tant en edificis existents de qualsevol ús com en nous projectes d'edificació i urbanització. L'anàlisi de diverses alternatives i la seva viabilitat i rendibilitat econòmica permet al promotor abordar la inversió amb criteris sòlidament fonamentats.
El sòl és un 'producte' estratègic pel funcionament de la nostra societat, en tant que en funció del seu ús, ubicació i característiques, s'organitza el conjunt del territori. Donada la seva importància, conflueix en ell gran quantitat de legislació i normatives les quals admeten o limiten les possibilitats d'intervenció i desenvolupament que s'hi poden realitzar. Aquí és on incideix el nostre treball, que tracta de donar forma legal als usos, construccions, serveis, etc ... un pas previ indispensable per tal que, amb la posterior realització dels projectes de construcció pertinents, pugui esdevenir aquella realitat física que un propietari o conjunt de propietaris té voluntat de portar a terme.
Així des del nostre estudi hem desenvolupat i desenvolupem els instruments de la planificació clàssica com els plans parcials, especials i de millora urbana, com també hem afrontat i afrontem amb èxit la implantació i/o legalització d'obres i activitats en sòls rústics o urbanitzables no desenvolupats, com habitatges i hotels rurals, hípiques, equipaments esportius,... Projectes i realitats que a priori podrien semblar més que improbables, s'han fet possibles dins la legalitat, en base a una bona i justa argumentació territorial, ambiental i paisatgística.
Desenvolupem de manera integral projectes d'urbanització en l'espai públic o privat atenent a tots aquells aspectes que els són propis: mobilitat, traçats, paviments, drenatges, vegetació, serveis, elements urbans, senyalització,... acompanyant en tot moment la gestió i tramitació amb l'administració competent o recepcionària i les companyies d'electricitat, telecomunicacions, gas i aigua. En aquesta línia de treball, també desenvolupem projectes a nivell parcial bé sigui de pavimentació i elements urbans, drenatge i clavegueram, etc...
L'altra línea de treball en el camp de l'enginyeria civil són les construccions complementàries de certes activitats en entorns urbans, industrials i rurals com serien les pistes esportives, dipòsits i basses d'emmagatzematge, les foses sèptiques o petites depuradores, moviments de terra i traçats de camins, contencions de terres, canalitzacions de petits cursos d'aigua,...
Redactem el projecte i tramitem la llicència d'obres per treballs d'enderroc, demolicions i desmantellament d'edificacions i construccions. Des de la senzilla edificació aïllada en sòl rústic fins a altes i denses edificacions inserides en nuclis urbans en règim de mitjaneria. És una tasca relativament senzilla a nivell administratiu, malgrat que de vegades molt complexa a nivell d'execució, on sovint cal plantejar-la més com un procés invers de construcció -desconstrucció- que com una demolició. Des de la nostra responsabilitat es vetlla perquè l'obra garanteixi no només la seguretat de l'execució de la mateixa, sinó altres aspectes fonamentals en aquest tipus de treballs com són l'estabilitat i les condicions d'habitabilitat de les finques veïnes i/o properes.
Redactem el projecte i tramitem l'alta d'activitat de tots aquells projectes d'edificació que portem a terme i necessiten de llicència ambiental de l'administració local, així com també d'aquelles reformes de locals existents que desitgen bé l'obertura d'una nova activitat, o bé el canvi d'ús cap a una altra activitat. Com en el cas dels projectes d'edificació i/o reforma procurem en tot moment que el client se senti fermament recolzat no només amb els aspectes tècnics i de disseny, sinó també des del punt de vista de gestió administrativa de tot el procés. La nostra tasca comença amb les primeres reunions en què assessorem el client dissenyem i configurem el projecte, alhora que analitzem la viabilitat econòmica de l'operació, i acaba en la tramitació dels documents administratius que donen forma legal a la nova activitat.
Avui dia encara hi ha molts casos que sigui per desconeixements del comprador, del propietari o pels canvis de normatives urbanístiques, algunes edificacions resten fora de la legalitat. En aquests casos i sempre que sigui possible, com si es tractés d'un projecte d'edificació i/o reforma ens encarreguem de tramitar la legalització d'aquella construcció per mitjà de la redacció d'un projecte que habitualment ha d'incloure l'adaptació de la preexistència a algunes de les normatives actuals. En qualsevol de les circumstàncies, aquesta tasca requereix sempre d'una solució específica per cadascun dels casos, que en la majoria d'ocasions s'acaben consensuant amb l'administració competent.
Redactem el projecte i documentació administrativa necessària per tramitar l'alta a l'òrgan administratiu responsable de la matèria (Indústria, Agricultura i ramaderia, ACA, ...) d'aquelles instal.lacions que requereixen del disseny i supervisió d'un tècnic competent. Com en tots els nostres treballs procurem en tot moment que el client se senti fermament recolzat no només amb els aspectes tècnics i de disseny, sinó també des del punt de vista de gestió administrativa de tot el procés.
Un dels nostres principals signes d'identitat es que no entenem l'arquitectura sense prestar atenció als interiors de l'edificació, així com de l'entorn més proper que la configura. Així, tan dissenyem els interiors i exteriors dels edificis que pròpiament hem projectat des de l'estudi, com ens encarreguem de transformar espais existents invertebrats i sense caràcter, amb espais que expressin la nova o renovada funció per la qual han estat concebuts. Una eina principal de treball en aquest camp és la recreació de perspectives virtuals (3D), que aporten un diàleg clar, sincer i entenedor entre el client i el dissenyador, de manera que juntament amb l'atenció als plànols i detalls constructius són les claus d'un bon resultat. Dissenyem interiors d'habitatges, hotels, comerços, bars i restaurants, oficines,... i exteriors i jardins principalment d'habitatges, hotels i restauració.
Realitzem tots aquells documents que formen part complementària de les nostres professions, evidentment, sempre des de la responsabilitat de qui assumeix que la seva signatura dóna fe d'uns aspectes tècnics i legals. Així, prèvia inspecció, es redacten els certificats d'habitabilitat i tramitació per la obtenció de cèdules d'habitabilitat, certificats d'eficiència energètic i tot tipus certificats notarials que requereixin d'una validació tècnica, entre d'altres. Realitzem també informes i diagnosi de patologies en edificacions, valoracions de béns immobles, informes d'assessorament urbanístic, informes de viabilitat immobiliària,... on la nostra experiència com a projectistes i directors d'obra ens aporta una àmplia perspectiva a l'hora de dictaminar causes, valors, etc i concretar solucions.
Aquesta tasca es desenvolupa de manera molt similar a la del grup anterior, ja que no deixen de ser informes als quals se'ls hi varia la forma de redacció i presentació, car són documents dirigits a juristes (advocats i jutges) i en base als quals es dirimeixen responsabilitats legals. En aquests casos procurem sempre transmetre la informació de manera molt clara, concisa i entenedora, admetent que els destinataris finals no tenen perquè ser gent amb una alta formació tècnica.
Aquesta tasca es desenvolupa de manera integral essent només necessari per part del client comunicar-nos les seves dades administratives necessàries per al desenvolupament del Pla de seguretat i salut, la resta corre al nostre càrrec, redacció, impressió, presentació i tramitació davant l'administració competent.
Oferim la possibilitat al client no només de ser la direcció facultativa (la que dicta ordres tècniques), sinó també gestionar i coordinar tot el complex procés constructiu, assistint en la contractació i coordinació de les diverses contractes i industrials que intervenen a l'obra, sense intermediaris. Les opcions són múltiples segons les intencions del client, des de contractar una empresa constructora per tot el procés fins a dividir cadascun dels capítols d'obra en una contracta diferent (estructura, paleteria, instal.lador/s, ferrer, guixaire, fuster, tancaments exteriors,...)