HOTEL DE 4*

Descripció del projecte

El projecte s'adapta a una estructura aixecada per a la construcció d'habitatges. En aquest sentit, una de les primeres premisses per a la concepció del projecte ha estat respectar el màxim aquesta part substancial de l'edificació. També es respecta l'alçada i profunditat edificables del projecte d'habitatges com a part substancial de la integració de l'edifici a l'entorn, especialment respecte els edificis mitgers de tal manera que s'evita l'aparició d'alguna mitgera cega a l'espai urbà. En base a això el projecte proposa una edificació entre mitgeres de 3 plantes soterrani, planta baixa+altell i 5 plantes pis amb una alçada sobre rasant (ARM) de 21.53m.

Així mateix, per la seva relació amb l'entorn també s'ha tingut especialment en compte el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat de Barcelona regulat a la zona pel Text Refós de l'Ordenança de l'Eixample, en particular la secció 2ª de Regulació de les actuacions en el conjunt especial de l'Eixample, on malgrat el solar no està subjecte al sector de conservació, sí que s'ha buscat en la mesura del possible la concepció arquitectònica de l'edifici d'acord les lleis compositives dels edificis característics de l'Eixample. La simetria  de les façanes, un metre de massís respecte els veïns continu i una base on 5 polseres de massís que arriben a la línia de terra, la pedra natural calcària, el vidre i unes lamel.les verticals de gran amplada conformant una doble pell, i els colors de la 'carta de colors de Barcelona' conformen el que són a grans trets els criteris d'integració al paisatge urbà de Barcelona. Aquest apartat es defineix amb més concreció a l'annex 'Documentació relativa als béns del patrimoni arquitectònic histórico-artístic', on si bé l'edificació és de nova planta, es detalla la seva integració al conjunt especial de l'Eixample.

El programa funcional situa l'aparcament en les 3 plantes soterrani, on a més a més s'hi ubica un magatzem o sala d'aixovar i manteniment de l'hotel. La planta baixa es destina a recepció-vestíbul, serveis comunitaris, sales d'administració i direcció i sales de serveis. La planta altell es destina a cuina i menjador, reservant una part per a dues sales de reunions (en tractar-se d'un hotel urbà era convenient preveure algun espai de treball per una ocupació de l'establiment de perfil laboral). La resta de les 5 plantes pis es destinen a 10 habitacions dobles per planta, assolint un total de 50 habitacions (100 places)...

Detall del projecte
 • Localització:
  Districte de l'Eixample, Barcelona
 • Categoria:
  Residencial Hoteler
 • Any finalització:
  ---
 • Tipus:
  Edifici entre mitgeres per a hotel de 3* i garatge
 • Superfície construïda:
  3.481m2